top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Amici Del Forno

1. Toepasselijkheid

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door Amici Del Forno te verrichten diensten en/of te leveren goederen.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1.  Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van Amici Del forno zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en acties zijn bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zolang de actie geldt.

3. Prijzen

3.1.  Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, transportkosten en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2.  Indien de door Amici Del Forno overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient opdrachtgever uiterlijk 10 dagen voordat Amici Del Forno goederen dient te leveren dan wel diensten dient te verrichten, het exacte aantal personen op te geven. Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalsom. Wanneer blijkt dat Amici Del Forno op de leveringsdatum voor meer personen dan door opdrachtgever gemeld moet leveren, is Amici Del Forno gerechtigd om ofwel de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon.

3.3 Na de bevestiging van de offerte (en dus betalen van het voorschot), kan het aantal personen met maximaal 15% in mindering worden gebracht ten opzichte van de overeengekomen offerte. Eveneens is Amici Del Forno gerechtigd om bij deze wijziging de afgesproken prijs per persoon aan te passen aan het nieuwe aantal personen.

3.4. Amici Del Forno voert de bepaalde diensten uit vanaf een minimale offerte van 1000 euro exlcusief transportkosten, exclusief btw.   

 

 

4. Betaling

4.1.  Betaling dient plaats te vinden ofwel na oplevering van de diensten ofwel op andere wijze binnen 14 dagen na factuurdatum. 

4.2.  Amici Del Forno behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst één of meerdere aanbetalingen van opdrachtgever te vorderen. Het niet tijdig betalen van een aanbetaling geldt als een annulering door opdrachtgever.

4.3  Ten laste van opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Amici Del Forno als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.

4.4 Ingeval van annulatie Bij annulatie van uw event gelden volgende tarieven:

  • Tot 1 maand voor het event: voorschotsfactuur geldt als aanbetaling en zal niet teruggestort worden

  • Tot 14 kalenderdagen voor het event: 50% van het overeengekomen bedrag obv de overeengekomen offerte

  • Tot 7 kalenderdagen voor het event: 75% van het overeengekomen bedrag obv de overeengekomen offerte

  • Vanaf 7 kalenderdagen voor het event: 100% van het overeengekomen bedrag obv de overeengekomen offerte

5. Voorschot

5.1 De betaling van het voorschot door de klant geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.

5.2 Het voorschot bedraagt €300,00 exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

5.3 De betaling van het voorschot dient te gebeuren per overschrijving o.b.v. de voorschotfactuur verstuurd door Amici De Forno op rekening van Amici Del Forno VOF –Lepelhoekstraat 27, 9100 Sint-Niklaas, BE71 3631 5929 6369 en met vermelding van voorschot event (datum) en naam klant waarop offerte werd opgemaakt. Een voorschot kan enkel worden betaald op basis van een voorschotfactuur, niet op basis van de offerte.

 

6. Uitvoering van dienstverlening

6.1  Amici Del Forno bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Amici Del Forno niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle verlangde informatie cq. niet de juiste informatie heeft verstrekt.

6.2  Opdrachtgever staat ervoor in dat Amici Del forno alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit, doorrij-attesten en ruimten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

6.3  Indien opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Amici Del Forno in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 5 dagen, aan Amici Del Forno schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Amici Del Forno zal in voorkomende gevallen door opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Amici Del Forno zoals bepaald in artikel 7.

 

 

7. Overmacht

7.1. Ingeval van overmacht is Amici Del Forno niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd, bemoeilijkt en/of in redelijkheid niet van Amici Del Forno kan worden verlangd. Tot die omstandigheid behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Amici Del Forno, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.

 

8. Bevoegdheid en toepasselijk recht

8.1  Voor elk geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

8.2  Het Belgisch Recht is bij uitsluiting toepasselijk.

bottom of page